top of page
Hände schütteln

GARANTI OG FORBRUKERMERKNADER

MME MANNHEIM MEDIZINEKTRONI UG – GARANTIBETINGELSER

1. Kausjonist

er mme Mannheim Medizinelektronik UG, Eichelbergstr. 38, D-68163 Mannheim, info@mme-partner.com, Telefon: +49 176 843 187 33. Garantien gir en egen garanti på alle enheter som tilbys her i henhold til følgende betingelser, med unntak av forbruksvarer som selvklebende elektroder, elektrodekabler og oppladbare batterier. De lovpålagte garantibestemmelsene og kravene som følger av produktansvarsloven forblir upåvirket. Eventuelle krav fra kjøper om tilleggsytelse og erstatning for mangler beholdes også dersom relevante krav er oppfylt. 

2. Garantiinnhold

Garantien tilgir

 

 1. en 3-års garanti for privat bruk (enda lenger hvis du kjøper en utvidet garanti) fra kjøpsdato (faktureringsdato) 

 2. for kommersiell bruk en garanti på 6 måneder

 

Garantien dekker material-, design- og produksjonsfeil, forutsatt at defekten var tilstede på leveringstidspunktet og enheten ble behandlet på riktig måte av kjøperen. Garantien inkluderer enten gratis reparasjon, utskifting av den eller de defekte delene, eller utskifting av hele enheten med en tilsvarende enhet. I så måte har garantisten rett til å velge.  

 

3. Garantisak

Dersom det oppstår en funksjonsfeil/mangel skal garantisten umiddelbart informeres per telefon eller skriftlig på e-post før innsending av enheten og problemet som har oppstått skal beskrives i detalj. Dersom problemet ikke kan løses på denne måten, må hele enheten, inkludert alt tilbehør, pakkes forsvarlig for transport (se merknad under punkt 4) og sendes til garantisten. Pakken må følges av følgende informasjon og dokumenter:

 1. Etternavn, fornavn, adresse (skal også oppgis på utsiden av pakken)

 2. serienr. og modellnr.

 3. kjøpsdato d. Originalt kjøpsbevis

 4. meningsfull feilbeskrivelse

 5. Ved skade under transport: Navn på pakketjenesten og pakkenummer 

4. Packaging 

Det anbefales å bruke den originale esken til frakt. Hvis annen emballasje brukes, må det sikres at den er profesjonelt beskyttet mot de typiske farene ved forsendelse og har passende beskyttelsesanordninger. En ren pappemballasje med papirpolstring er ikke nok. Garantien påtar seg intet ansvar for skader forårsaket av feil emballasje og garantien er ugyldig. Garantien gir informasjon om type frakt og de resulterende kostnadene. 

5. Tap av garanti 

Garantikravet er ugyldig

 

 1. ved feil bruk, håndtering og lagring (f.eks. skade forårsaket av fuktighet, høye temperaturer)

 2. ved reparasjoner, reparasjonsforsøk, endringer av enhver art og bruk av tredjeparts reservedeler etc., som utføres av andre enn garantisten eller selskaper som er autorisert av denne

 3. ved feil transportemballasje og feil transport

 4. ved feil mekanisk påvirkning på apparatet eller deler av apparatet

 5. for alle hendelser som ikke skyldes bearbeiding og produksjon av enheten, som fall, slag, skade, brann, jordskjelv, flomskader, lyn, etc.

 6. med mindre kjøpsbevis fremvises

 7. for ikke-privat bruk, spesielt for kommersiell bruk.

 

Kostnader som garantisten pådrar seg ved at kjøper sender tilbake varer selv om det verken foreligger garantitilfelle eller returrett, skal dekkes av kjøper.

.  

 

Merknad om MPG (Medical Devices Act)

Medisinsk utstyr er produkter med medisinsk formål beregnet av produsenten for bruk på mennesker. I motsetning til legemidler som har en farmakologisk, immunologisk eller metabolsk effekt, er den tiltenkte hovedeffekten av medisinsk utstyr først og fremst på f.eks. B. fysisk måte. SSå langt det er berørt/aktuelt, er produktene våre medisinsk utstyr og er underlagt bestemmelsene og forskriftene i lov om medisinsk utstyr.

TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) regnes som en mindre farlig metode med få bivirkninger. Ved riktig bruk anses metoden som relativt fri for bivirkninger.

I denne sammenhengen vil vi peke på følgende kjente risikogrupper:

 

TENS / EMS-enheter skal ikke brukes eller kun med råd fra legen din eller terapeuten:

 • hos pacemakerbrukere

 • hos gravide kvinner

 • ved epilepsi

 

TENS/EMS-elektroder skal ikke plasseres direkte:

 • i hodet og halspulsårene

 • ved strupehodet

 • om metallimplantater

 • på sår og ondartede hud/vevsforandringer

 • ikke rett over hjertet

 

I ganske sjeldne tilfeller kan det oppstå lette hudirritasjoner, som kan være relatert til den valgte intensiteten av påføringene eller til en allergisk hudreaksjon på elektrodene som brukes eller elektrodebelegget. VBruk derfor, hvis mulig, kun elektroder fra vårt leveringsprogram. WYtterligere og detaljert informasjon finnes på nettsiden til Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM), Bonn.

http://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/_node.html

Merknad om ElektroG og WEEE-direktivet - ElektroG


Med vedtakelsen av ElektroG av Forbundsdagen 20. januar 2005 og av Bundesrat den 18. februar 2005, ble direktivet 2002/96/EG (WEEE) og direktivet 2002/95/EG (RoHS) for begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske enheter implementert. Kravene til ElektroG er implementert av oss og vi eller våre partnere er registrert hos EAR som produsenter:

 

WEEE-reg.nr.: DE1234567

WEEE-merking

I løpet av implementeringen av WEEE-direktivet (EU-direktiv 2002/96/EG), merker vi enheter som vi er de første som markedsfører i EU. I tillegg selger vi kun enheter som er registrert og merket i henhold til gjeldende forskrifter i Tyskland. Hvis vi er distributører for disse enhetene på det tyske markedet, vil disse varene også bli merket av oss.Instruksjoner i henhold til batteriloven

 

Siden våre forsendelser kan inneholde batterier og akkumulatorer, er vi i henhold til batteriloven (BattG) forpliktet til å informere deg om følgende:

Batterier og akkumulatorer må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, du er lovpålagt å returnere brukte batterier og akkumulatorer. Gamle batterier kan inneholde skadelige stoffer som kan skade miljøet eller helsen din hvis de ikke lagres eller kastes på riktig måte. Batterier inneholder også viktige råvarer som f.eks. B. jern, sink, mangan eller nikkel og kan resirkuleres. Du kan enten sende batteriene tilbake til oss etter bruk eller returnere dem gratis i umiddelbar nærhet (f.eks. i butikker eller på kommunale innsamlingssteder eller på vårt ekspedisjonslager). Salget på utsalgssteder er begrenset til sluttbrukere for vanlige kvanta og de gamle batteriene som distributøren har eller har hatt som nye batterier i sitt sortiment.


Skiltet med den overkryssede søppelkassen betyr at batterier og akkumulatorer ikke kan kastes sammen med husholdningsavfallet. Under dette skiltet finner du også følgende symboler med følgende betydning:

Pb: Batteri inneholder bly
Cd: Batteriet inneholder kadmium
Hg: Batteriet inneholder kvikksølv

Vi og våre samarbeidspartnere sørger for at kravene og forskriftene til BatterieG oppfylles ved å registrere og rapportere til Foundation Joint Take-Back System Batterier - GRS, (kundenummer: 1234567).
 

 

Merknad på emballasjeforordningen

 

Når det gjelder salgsemballasjen som vi fylte med varer for første gang og overleverte til private sluttforbrukere, har vårt firma sluttet seg til det landsdekkende retursystemet Duales System Holding GmbH & Co. KG (kundenummer: 1234567) for å sikre at vi møter våre juridiske forpliktelser etter § 6 VerpackV.

bottom of page