top of page
Behandeln mit Akupunktur

Forhold

MME MANNHEIM MEDISINSK ELEKTRONIKK

Generelle forretningsbetingelser

 

1. Omfang

 

For alle tilbud, bestillinger og provisjoner er følgende generelle vilkår og betingelser utelukkende avgjørende, med mindre annet er uttrykkelig skriftlig anerkjent av mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar). Generelle vilkår og betingelser for kjøperen er ikke anerkjent, selv om mme Mannheim Medizinelektronik UG ikke uttrykkelig motsier dem.

 

2. Tilbud og kontraktsinngåelse

 

Med mindre annet er skriftlig avtalt, er tilbudene fra  mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar) begrenset til 6 uker. Kontrakten inngås kun med en skriftlig ordrebekreftelse fra mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar). Den skriftlige ordrebekreftelsen erstattes av fakturaen dersom ordren utføres umiddelbart av  mme Mannheim Medizinelektronik UG. Alle kontraktsforhandlinger mellom partene, telefonavtaler eller andre avtaler, særlig endringer i kontraktsavtalene, krever at den skriftlige formen er effektiv og, i den grad de inneholder avvik (begrenset ansvar) fra den opprinnelig avtalte kjøpekontrakten, skriftlig samtykke fra mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar).

 

Mottak av elektroniske bestillinger fra nettbutikken bekreftes umiddelbart elektronisk, men dette utgjør ennå ikke aksept av kontrakten.

 

3. Levering

 

Leveringsdatoene spesifisert av  mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar) er generelt ikke-bindende, med mindre faste leveringsdatoer er uttrykkelig bekreftet av _cc781905-5cde-3194-3194-bad Manneelektronikf-15 ansvar) i enkelttilfeller er. Overholdelse av lovede leveringsdatoer er underlagt korrekt og rettidig levering til oss selv. Dersom manglende overholdelse av fristene skyldes force majeure eller lignende hendelser, forlenges fristene passende. Delleveranser er tillatt.

 

Dersom kunden er i mislighold med aksept eller straffbart bryter andre forpliktelser til å samarbeide, har  mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar) rett til å kreve erstatning for påført skade, inkludert eventuelle ekstrautgifter. Ytterligere krav er forbeholdt. Hvis vilkårene ovenfor er oppfylt, overgår risikoen for utilsiktet tap eller utilsiktet forringelse av den kjøpte varen til kunden på det tidspunktet han misligholder aksept eller som debitor.

 

Ytterligere juridiske krav og rettigheter til kunden på grunn av forsinkelse i leveringen forblir upåvirket.

 

4. Kjøpers forpliktelse til å sjekke

 

Illustrasjoner, tegninger og tekniske data gjengitt i tilbud og i nettbutikken er gjenstand for løpende endringer av produsenten. Produktbilder viser ikke nødvendigvis leveringsomfanget og kan avvike fra de leverte varene. Kjøperen er forpliktet til å nøye kontrollere varene han mottar for å sikre at de oppgitte dataene stemmer overens med varene.

 

5. Priser

 

Gjeldende listepriser i euro gjelder som kjøpesum, med mindre annet er uttrykkelig skriftlig avtalt i enkelttilfeller. Alle priser er sluttpriser, de inkluderer lovpålagt merverdiavgift. Legg til det emballasje og frakt. Prisene gjelder fra lager. Prisene mister sin gyldighet når en ny prisliste publiseres.

 

Ved en bestilling via internett er prisen spesifisert i handlekurven avgjørende.

 

6. Betalinger

 

Fortrinnspriser som introduksjonspriser etc. betales på forhånd. Øvrige betalinger skal skje innen 14 dager etter fakturering og levering uten fradrag, med mindre annet er avtalt. Renter på etterskuddsvis vil bli belastet med en rente på 5 (fem) % over den respektive grunnrenten pa til Bundesbank. Informasjon om gjeldende og tidligere basisrenter på Internett på www.bundesbank.de. Påstanden om en høyere skade forårsaket av mislighold forblir forbeholdt. Ved pliktbrudd fra kjøpers side, særlig betalingsmislighold, er mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar) berettiget til å ta tilbake varene etter purring og kjøper plikter å avgi dem.

7. Eiendomsforbehold

 

mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar) forbeholder seg uttrykkelig eiendomsretten til de leverte varene inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. Inntil eiendomsoverdragelsen kan kjøperen verken pantsette varene eller overdra dem til tredjemann som sikkerhet. En overdragelse av kjøpers rettigheter til tredjeparter krever skriftlig samtykke fra mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar).

 

Kjøper har rett til å disponere de forbeholdte varene i den ordinære driften, særlig å videreselge dem, så lenge han ikke er i betalingsmislighold. Kjøper overdrar herved sine krav fra videresalg av de reserverte varene i beløpet til den respektive netto fakturaverdien av de reserverte varene til mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar); mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar) aksepterer herved oppdraget.

 

 mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar) har rett til å overdra eller selge sine krav fra leveranser og tjenester til en bank for finansieringsformål.

 

8. Garanti

 

Garantiperioden for nye varer levert av mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar) er 24 måneder og for brukte varer 12 måneder fra utsendelsesdato. Prober, tilbehør og forbruksvarer er ekskludert fra garantien. Garantien omfatter ikke enheter som blir ubrukelige for tidlig på grunn av feil håndtering. Kjøperens garantirettigheter forutsetter at han har undersøkt de mottatte varene for fullstendighet, transportskader, åpenbare mangler, tilstand og deres egenskaper. Åpenbare mangler skal meldes til oss skriftlig av kjøper innen 2 uker etter levering av kontraktsgjenstanden. Ansvar for konsekvensene som oppstår ved feilaktige modifikasjoner og reparasjoner utført av kjøper eller tredjepart fravikes. Etter skriftlig melding om mangler skal kjøper gi mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar) tilstrekkelig mulighet til å undersøke manglene og foreta alt nødvendig reparasjonsarbeid og erstatningsleveranser.

9. Personvern

 

Ved igangsetting, inngåelse, behandling og omgjøring av en kjøpekontrakt samler mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar) inn, lagrer og behandler data innenfor rammen av lovens bestemmelser. Personopplysningene som formidles, for eksempel ved bestilling eller via e-post (f.eks. navn og kontaktinformasjon) behandles kun for korrespondanse med kjøper og kun for det formålet opplysningene ble gjort tilgjengelig for. mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar) videreformidler kun data til fraktselskapet som er oppdraget med leveransen, i den grad dette er nødvendig for levering av varene. For å behandle betalinger, videresender mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar) betalingsdata til kredittinstitusjonen som har fått oppdraget med betalingen. mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar) forsikrer at personopplysninger om kjøperen ikke vil bli gitt videre til tredjeparter med mindre det foreligger juridiske forpliktelser eller kjøperen har gitt uttrykkelig samtykke på forhånd.

10. Uttak

 

Ved umulighet av hele tjenesten kan kjøper trekke seg fra kontrakten. Ved uforutsette hendelser i henhold til punkt 3 i de generelle vilkårene og betingelsene, har mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar) rett til å trekke seg fra kontrakten helt eller delvis dersom vedlikehold av kontrakten ikke med rimelighet kan forventes . Erstatningskrav fra kjøper på grunn av en slik tilbaketrekning oppstår ikke.

11. Utførelsessted, jurisdiksjonssted

 

Oppfyllelsesstedet for alle forpliktelser som følger av kontrakten er D-68163 Mannheim. Jurisdiksjonsstedet for leveranser og betalinger, samt alle tvister som oppstår mellom partene, er hovedkontoret til mme Mannheim Medizinelektronik UG (begrenset ansvar). Loven i Forbundsrepublikken Tyskland gjelder, gyldigheten av FNs salgslov er utelukket.

12. Sluttbestemmelse

 

Dersom en bestemmelse i disse generelle vilkårene blir ineffektiv, anses den for å være erstattet av en bestemmelse som kommer så nært som mulig opp til betydningen av den ineffektive bestemmelsen når det gjelder økonomiske resultater og samsvarer med interessene til de involverte parter.

STAND 10 I 2022

MME LOGO .gif
Current Puncture 3.png
bottom of page